Tháng Mười 19, 2021

Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kỳ nào, vì sao ?

Trong quá trình phân bào, NST được quan sát rõ nhất dưới kính hiển vi ở kỳ nào, vì sao ?
A. Kỳ giữa, vì lúc này NST đóng xoắn tối đa
B. Kỳ sau, vì lúc này NST phân ly nên quan sát được rõ hơn các kỳ sau
C. Kỳ trung gian, vì lúc này ADN đã tự nhân đôi xong
D. Kỳ trước vì lúc này NST đóng xoắn tối đa

Hướng dẫn

Hình thái NST được quan sát rõ nhất vào kỳ giữa, khi đó NST đóng xoắn cực đại
Đáp án cần chọn là: A