Tháng Mười 22, 2021

Cấu trúc hiển ý của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì nào?

Cấu trúc hiển ý của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì nào?
A. Kì đầu
B. Kì giữa
C. Kì sau
D. Kì cuối

Hướng dẫn

Hình thái NST được quan sát rõ nhất vào kỳ giữa, khi đó NST đóng xoắn cực đại
Đáp án cần chọn là: B