Tháng Mười 17, 2021

: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:

: Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm:
A. một crômatit
B. một NST đơn
C. một NST kép
D. cặp crômatit

Hướng dẫn

Khi chưa nhân đôi, mỗi NST bao gồm một NST đơn.
NST kép xuất hiện khi NST đã nhân đôi, gồm 2 crômatit.
Đáp án cần chọn là: B