Tháng Mười 19, 2021

: Trong giảm phân I, đặc điểm ở kì giữa là

: Trong giảm phân I, đặc điểm ở kì giữa là
A. các NST kép co ngắn, đóng xoắn
B. các cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân
bào.
C. các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập với nhau về 2 cực của tế bào
D. các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng là bộ đơn bội.

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa giảm phân I, các NST kép đóng xoắn cực đại tập trung và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng
xích đạo của thoi phân bào
Đáp án cần chọn là: B