Tháng Mười 26, 2021

: Ở kì giữa I của quá trình giảm phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

: Ở kì giữa I của quá trình giảm phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích
đạo?
A. 1 hàng
B. 2 hàng
C. 3 hàng
D. 4 hàng

Hướng dẫn

Ở kì giữa I của quá trình giảm phân, các NST kép xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
Đáp án cần chọn là: B