Tháng Mười 26, 2021

Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:

Kết thúc quá trình giảm phân, số NST có trong mỗi tế bào con là:
A. Lưỡng bội ở trạng thái đơn
B. Lưỡng bội ở trạng thái kép
C. Đơn bội ở trạng thái đơn
D. Đơn bội ở trạng thái kép

Hướng dẫn

Kết thúc quá trình giảm phân, tế bào con được tạo ra có bộ NST đơn bội (n)
Đáp án cần chọn là: C