Tháng Mười 26, 2021

Diễn biến của NST ở kì giữa trong giảm phân lần 1 là:

Diễn biến của NST ở kì giữa trong giảm phân lần 1 là:
A. Tập trung và xếp song song thành hai hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
B. Duỗi xoắn và co ngắn cực đại
C. Tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
D. Phân ly độc lập với nhau về hai cực của tế bào

Hướng dẫn

Ở kỳ giữa giảm phân I, 2n nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo
của thoi phân bào.
Đáp án cần chọn là: A