Tháng Mười 17, 2021

: Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào :s

: Trong giảm phân các NST kép tương đồng có sự tiếp hợp và bắt chéo nhau vào kì nào :s
A. Kì đầu 2
B. Kì giữa 2
C. Kì đầu 1
D. Kì giữa 1

Hướng dẫn

Ở kì đầu của giảm phân I: các NST kép xoắn và co ngắn, các NST kép trong cặp tương đồng tiếp
hợp, bắt chéo.
Đáp án cần chọn là: C