Tháng Mười 26, 2021

Phát biểu nào đúng về kỳ trung gian I và II

Phát biểu nào đúng về kỳ trung gian I và II
A. Đều xảy ra nhân đôi NST
B. Đều xảy ra tiếp hợp giữa các cromatit
C. Chỉ có kỳ trung gian I mới xảy ra nhân đôi NST
D. Chỉ có kỳ trung gian II mới xảy ra nhân đôi NST

Hướng dẫn

Chỉ có kỳ trung gian I có sự nhân đổi của NST, kỳ trung gian II rất ngắn.
Đáp án cần chọn là: C