Tháng Mười 22, 2021

Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích?

Trong dịch vị của người, nước chiếm bao nhiêu phần trăm về thể tích?
A. 95%
B. 80%
C. 98%
D. 70%

Hướng dẫn

Trong thành phần của dịch vị, nước chiếm 95% thể tích.
Đáp án cần chọn là: A