Tháng Mười 17, 2021

Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin – enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin ?

Trong dạ dày, nhờ sự có mặt của loại axit hữu cơ nào mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin
– enzim chuyên hoá với vai trò phân giải prôtêin ?
A. HNO3
B. HCl
C. H2SO4
D. HBr

Hướng dẫn

Trong dạ dày, nhờ axit HCl mà pepsinôgen được biến đổi thành pepsin.
Đáp án cần chọn là: B