Tháng Mười 17, 2021

Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ?

Tuyến vị nằm ở lớp nào của dạ dày ?
A. Lớp niêm mạc
B. Lớp dưới niêm mạc
C. Lớp màng bọc
D. Lớp cơ

Hướng dẫn

Tuyến vị nằm ở lớp niêm mạc của dạ dày.
Đáp án cần chọn là: A