Tháng Mười 19, 2021

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để:

Trong chọn giống, con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để:
A. Tăng cường mức biểu hiện của một gen
B. Tổ hợp các gen mong muốn vào một nhóm liên kết
C. Chuyển gen của sinh vật khác vào
D. Loại bỏ những gen không mong muốn

Hướng dẫn

Con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để loại bỏ những gen không mong muốn.
Đáp án cần chọn là: D