Tháng Mười 17, 2021

: Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là

: Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả lớn nhất là
A. đảo đoạn
B. mất đoạn
C. lặp đoạn
D. chuyển đoạn

Hướng dẫn

Mất đoạn NST thường gây hậu quả lớn nhất do bị mất gen.
Đáp án cần chọn là: B