Tháng Mười 22, 2021

: Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào được sử dụng để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể

: Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, dạng đột biến nào được sử dụng để xác định vị trí gen
trên nhiễm sắc thể
A. Mất đoạn NST
B. Đảo đoạn NST
C. Lặp đoạn NST
D. Chuyển đoạn NST

Hướng dẫn

Con người đã ứng dụng đột biến mất đoạn để xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể.
Đáp án cần chọn là: A