Tháng Mười 19, 2021

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng

Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng
A. Lặp đoạn NST
B. Mất đoạn NST
C. Thể dị bội
D. Đảo đoạn NST

Hướng dẫn

Lặp đoạn NST làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng.
Đáp án cần chọn là: A