Tháng Tư 16, 2024

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Hướng dẫn

Ta thấy đáp án C sai vì giả sử ta có góc bẹt có hai tia phân giác

Chọn đáp án C