Tháng Ba 21, 2023

Cho hai góc xOt và x’Ot kề bù. Vẽ Om là tia phân giác góc xOt, On là tia phân giác góc x’Ot. Tính số đo góc mOn?

Cho hai góc xOt và x’Ot kề bù. Vẽ Om là tia phân giác góc xOt, On là tia phân giác góc x’Ot. Tính số đo góc mOn?

A. 90°

B. 60°

C. 45°

D. 30°

Hướng dẫn

Chọn đáp án A