Tháng Ba 31, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Khi nhân một số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương

B. Khi nhân hai số âm với một số dương ta được kết qủa là một số âm

C. Khi nhân hai số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương

D. Khi nhân một số âm với ba số dương ta được kết qủa là một số dương

Hướng dẫn

Khi nhân một số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số âm. Vậy A sai

Khi nhân hai số âm với một số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy B sai

Khi nhân hai số âm với hai số dương ta được kết qủa là một số dương. Vậy C đúng

Khi nhân một số âm với ba số dương ta được kết qủa là một số âm. Vậy D sai

Chọn đáp án C