Tháng Ba 21, 2023

Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; …

Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau: -2; 4; -8; 16; …

A. 32 và 64

B. – 32 và 64

C. 32 và – 64

D. – 32 và – 64

Hướng dẫn

Ta có:

4 = (-2).(-2)

-8 = 4.(-2)

16 = (-8).(-2))

Do đó, trong dãy số trên số hạng sau là tích của số hạng trước với – 2

Vậy hai số hạng tiếp theo là:

16.(-2) = -32

(-32).(-2) = 64

Chọn đáp án B