Tháng Ba 29, 2023

Điền số thích hợp vào chỗ …: 17.(… + 7) = 17.(-5) + 17.7

Điền số thích hợp vào chỗ …: 17.(… + 7) = 17.(-5) + 17.7

A. – 2

B. – 3

C. – 4

D. – 5

Hướng dẫn

Ta có:

17.(-5) + 17.7 = 17.[(-5) + 7]

Chọn đáp án D