Tháng Ba 3, 2024

Tìm các bội của -13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40

Tìm các bội của -13 lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40

Hướng dẫn

Tập hợp các bội của -13 là {0; -13; 13; -26; 26; -39; 39; -52; 52; …}

Mà theo bài ta có: bội đó lớn hơn -40 và nhỏ hơn 40

Nên các bội cần tìm là {-39; -26; -13; 0; 13; 26; 39}

Vậy các bội số thỏa mãn yêu cầu là {-39; -26; -13; 0; 13; 26; 39}