Tháng Tư 18, 2024

Các bội của 6 là:

Các bội của 6 là:

A. -6; 6; 0; 23; -23

B. 132; -132; 16

C. -1; 1; 6; -6

D. 0; 6; -6; 12; -12; …

Hướng dẫn

Bội của 6 là số 0 và những số nguyên có dạng 6k (k ∈ Z$^{*}$)

Các bội của 6 là 0; 6; -6; 12; -12; …

Chọn đáp án D.