Tháng Ba 21, 2023

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Hướng dẫn

Quy đồng mẫu là đưa các phân số về chung một mẫu do đó đáp án A sai

500 không chia hết cho 525 nên 500 không phải là một mẫu chung của các phân số trên

Đáp án D sai

Chọn đáp án B

Hướng dẫn

Chọn đáp án C

A. 48

B. 72

C. 36

D. 24

Hướng dẫn

Ta có: 24 ⋮ 12; 24 ⋮ 8; 24 ⋮ 3 ⇒ BCNN(12; 8; 3; 24) = 24

Mẫu chung nhỏ nhất của các phân số chính là BCNN của các mẫu số

Chọn đáp án D