Tháng Ba 24, 2023

Nếu a + c = b + c thì:

Nếu a + c = b + c thì:

A. a = b

B. a < b

C. a > b

D. Cả A, B, C đều sai.

Hướng dẫn

Ta có: Nếu a + c = b + c thì a = b

Chọn đáp án A.