Tháng Ba 31, 2023

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho x + 90 = 198

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Hướng dẫn

Ta có: x + 90 = 198

⇔ x = 198 – 90

⇔ x = 108

Vậy có 1 số nguyên thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án D.