Tháng Tư 15, 2024

Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x – 8 = 20

Số nguyên x nào dưới đây thỏa mãn x – 8 = 20

A. x = 12

B. x = 28

C. x = 160

D. x = -28

Hướng dẫn

Ta có: x – 8 = 20

⇔ x = 20 + 8

⇔ x = 28

Chọn đáp án B.