Tháng Ba 29, 2023

Thực hiện các phép tính a) (-7).8     b) 6.(-4)     c) (-12).12     d) 450.(-2)

Thực hiện các phép tính

a) (-7).8     b) 6.(-4)     c) (-12).12     d) 450.(-2)

Hướng dẫn

a) Ta có: (-7).8 = -(7.8) = -56

b) Ta có: 6.(-4) = -(6.4) = -24

c) Ta có: (-12).12 = -(12.12) = -12$^{2}$ = -144

d) Ta có: 450.(-2) = -(450.2) = -900