Tháng Ba 21, 2023

Trong các khẳng định sau khẳng định đúng là:

Trong các khẳng định sau khẳng định đúng là:

A. Nếu a.b > 0 thì a và b là hai số nguyên dương

B. Nếu a.b > 0 thì a và b là hai số nguyên âm

C. Nếu a.b = 0 thì a = 0 và b = 0

D. Nếu a.b < 0 thì a và b là hai số nguyên khác dấu

Hướng dẫn

Nếu a.b > 0 thì a và b là hai số nguyên cùng dấu, tức a và b có thể cùng là số nguyên âm hoặc cùng là số nguyên dương. Vậy đáp án A và B sai

Nếu a.b = 0 thì a = 0 hoặc b = 0 . Vậy đáp án C sai

Nếu a.b < 0 thì a và b là hai số nguyên khác dấu. Đáp án D đúng

Chọn đáp án D