Tháng Tư 2, 2023

Chọn câu đúng

Chọn câu đúng

A. (-20).(-5) = -100

B. (-50).(-12) = 600

C. (-18).25 = -400

D. 11.(-11) = -1111

Hướng dẫn

• (-20).(-5) = 100 nên A sai.

• (-50).(-12) = 600 nên B đúng.

• (-18).25 = -(18.25) = -450 ≠ -400 nên C sai.

• 11.(-11) = -121 ≠ -1111 nên D sai.

Chọn đáp án B.