Tháng Ba 3, 2024

Giá trị của biểu thức (27 – 32).x khi x = 8 là:

Giá trị của biểu thức (27 – 32).x khi x = 8 là:

A. – 40

B. – 39

C. – 38

D. – 37

Hướng dẫn

Thay x = 8 vào biểu thức ta được:

(27 – 32).x = (27 – 32).8

= [27 + (-32)].8 = [-(32 – 27)].8

= -5.8 = -40

Chọn đáp án A