Tháng Tư 16, 2024

Tính tổng S = 1 – 3 + 5 – 7 + … + 2001 – 2003

Tính tổng S = 1 – 3 + 5 – 7 + … + 2001 – 2003

A. S = -1000

B. S = -1001

C. S = -1002

D. S = -1003

Hướng dẫn

Ta có:

S = 1 -3 + 5 – 7 + … + 2001 – 2003

S = (1 – 3) + (5 – 7) + … + (2001 – 2003)

S = (-2) + (-2) + … + (-2)

S = 501.(-2) = -1002

Chọn đáp án C