Tháng Ba 24, 2023

Tính giá trị của biểu thức x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2 tại x = -7

Tính giá trị của biểu thức x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2 tại x = -7

A. – 30

B. 30

C. – 45

D. 45

Hướng dẫn

Ta có:

x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2 + x – 2

= (x – 2) + (x – 2) + (x – 2) + (x – 2) + (x – 2)

= 5(x – 2)

Thay x = -7 vào biểu thức ta được:

5(x – 2) = 5.[(-7) – 2] = 5.(-9) = -(5.9) = -45

Chọn đáp án C