Tháng Tư 19, 2024

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là?

A. Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. Nếu MA + MB = AB và MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

D. Nếu MA + MB = AB và M nằm giữa A, B thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Hướng dẫn

M là trung điểm của AB nếu M nằm giữa A, B và cách đều A, B

Hay MA + MB = AB và MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB

Chọn đáp án C