Tháng Tư 2, 2023

Lấy hai điểm A, B rồi lấy điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn AD. Khẳng định nào sau đây đúng?

Lấy hai điểm A, B rồi lấy điểm C sao cho A là trung điểm của đoạn BC. Lấy điểm D sao cho B là trung điểm của đoạn AD. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. CD = AB

B. CD = 2AB

C. CD = 3AB

D. CD = 4AB

Hướng dẫn

Gọi khoảng cách giữa A và B là a

Vì A là trung điểm của BC nên AC = AB = a

Vì B là trung điểm của AD nên AB = BD = a

Suy ra, CD = CA + AB + BD = a + a + a = 3a = 3AB

Chọn đáp án C