Tháng Tư 16, 2024

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai:

A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

B. Điểm A là trung điểm đoạn OB

C. Điểm O là trung điểm đoạn AB

D. OA = AB = 3cm

Hướng dẫn

Vì hai điểm A, B cùng thuộc tia Ox mà OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B (1)

Do đó OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 6 – 3 = 3cm. Suy ra OA = AB = 3cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm đoạn OB.

Vậy A, B, D đúng, C sai.

Chọn đáp án C.