Tháng Ba 31, 2023

Cho hai tia đối nhau Ox và Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 3cm . Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 3cm . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hai tia đối nhau Ox và Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 3cm . Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 3cm . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. A ≡ B

B. O là trung điểm của AB

C. A, B nằm cùng phía so với điểm O

D. A nằm giữa O và B

Hướng dẫn

Vì A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ox’ mà Ox và Ox’ là hai tia đối nhau nên O nằm giữa A và B (1)

Mặt khác OA = OB = 3cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra, O là trung điểm của AB

Chọn đáp án B