Tháng Ba 21, 2023

Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó, độ dài đoạn thẳng MA bằng:

Cho đoạn thẳng AB dài 12 cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB . Khi đó, độ dài đoạn thẳng MA bằng:

A. 3cm

B. 15cm

C. 6cm

D. 20cm

Hướng dẫn

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB ⇔ AM = (1/2).AB = (1/2).12 = 6cm

Vậy AM = 6cm

Chọn đáp án C.