Tháng Ba 31, 2023

Xem hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau a) Điểm M thuộc đường thẳng nào? b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào? c) Đường thẳng không đi qua điểm N? d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

Xem hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau

a) Điểm M thuộc đường thẳng nào?

b) Đường thẳng a chứa những điểm nào và không chứa những điểm nào?

c) Đường thẳng không đi qua điểm N?

d) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng c?

Hướng dẫn

a) Điểm M thuộc đường thẳng a và đường thẳng b

Kí hiệu: M ∈ a; M ∈ b

b) Đường thẳng a chứa điểm M, N và không chứa điểm P.

Kí hiệu: M ∈ a; N ∈ a; P ∉ a

c) Đường thẳng b không đi qua N

Kí hiệu: N ∉ b

d) Điểm M nằm ngoài đường thẳng c

Kí hiệu: M ∉ c