Tháng Hai 24, 2024

Cho đoạn thẳng AB = 8cm , C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN?

Cho đoạn thẳng AB = 8cm , C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN?

A. MN = 2cm

B. MN = 4cm

C. MN = 6cm

D. MN = 8cm

Hướng dẫn

Chọn đáp án B