Tháng Ba 29, 2023

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

A. 12/0

B. -4/5

C. 3/0,25

D. 4,4/11,5

Hướng dẫn

+ 12/0 không phải phân số vì mẫu bằng

+ 3/0,25 không phải phân số vì mẫu số là số thập phân

+ 4,4/11,5 không phải phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân

+ -4/5 là phân số vì -4; 5 ∈ Z và mẫu số là 5 khác 0

Chọn đáp án B