Tháng Ba 21, 2023

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số a) 5:13     b) -2:9     c) k:(-5) (k ∈ Z)

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a) 5:13     b) -2:9     c) k:(-5) (k ∈ Z)

Hướng dẫn

a) Ta có: 5:13 ⇒ Có phân số là 5/13

b) Ta có: -2:9 ⇒ Có phân số là -2/9

c) Ta có: k:(-5) (k ∈ Z) ⇒ Có phân số là k/-5