Tháng Ba 31, 2023

Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

A. -58/73

B. 58/73

C. 73/-58

D. 58/73

Hướng dẫn

Phép chia (-58):73 được viết dưới dạng phân số là -58/73

Chọn đáp án A