Tháng Ba 29, 2023

Cho tập M {3; 4; 5} . Tập hợp P gồm các phân số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu. Số phần tử của tập hợp P là?

Cho tập M {3; 4; 5} . Tập hợp P gồm các phân số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu. Số phần tử của tập hợp P là?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Tập P gồm các phân số có tử và mẫu thuộc M, trong đó tử khác mẫu

Vậy tập P gồm 6 phần tử

Chọn đáp án A