Tháng Tư 2, 2023

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

A. 1/2

B. 1/4

C. 3/4

D. 5/8

Hướng dẫn

Trong hình có 2 ô vuông tô màu và tổng tất cả 8 ô vuông nên phân số biểu thị là 2/8 = 1/4

Chọn đáp án B

Hướng dẫn

Chọn đáp án C