Tháng Ba 31, 2023

Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3} . Tập hợp B gồm các phân số có tử và mẫu thuộc A, trong đó tử khác mẫu. Số phần tử của tập B là:

Cho tập hợp A = {0; 1; 2; 3} . Tập hợp B gồm các phân số có tử và mẫu thuộc A, trong đó tử khác mẫu. Số phần tử của tập B là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Hướng dẫn

Tập B gồm các phần số có tử và mẫu thuộc A, trong đó tử khác mẫu

Vậy tập B gồm 9 phần tử

Chọn đáp án D