Tháng Tư 2, 2023

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

A. x = 7

B. x = 5

C. x = 15

D. x = 6

Hướng dẫn

Chọn đáp án A