Tháng Ba 3, 2024

Cho năm số 2; 4; 8; 16; 32 . Số cặp các phân số bằng nhau từ bốn trong năm số trên là:

Cho năm số 2; 4; 8; 16; 32 . Số cặp các phân số bằng nhau từ bốn trong năm số trên là:

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

Hướng dẫn

Từ bốn trong năm số trên ta có ba đẳng thức:

2.32 = 4.16; 4.32 = 8.16; 2.16 = 4.8

Mỗi một đẳng thức ta có thể lập được 4 cặp phân số bằng nhau

Vậy ta có thể lập được 12 cặp phân số bằng nhau tất cả

Chọn đáp án D