Tháng Tư 16, 2024

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau?

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hướng dẫn

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau là:

Chọn đáp án C