Tháng Mười Một 28, 2021

Trong bốn thần chủ yếu mà người Ấn Độ giáo tôn thờ, thầu Bra-ma gọi là thần gì

Trong bốn thần chủ yếu mà người Ấn Độ giáo tôn thờ, thầu Bra-ma gọi là thần gì

A. Thần Sáng tạo thế giới.

B. Thần Tàn phá

C. Thần Bảo hộ

D. Thần Sấm sét

Hướng dẫn

Trong bốn thần chủ yếu mà người Ấn Độ giáo tôn thờ, thầu Bra-ma gọi là thần Sáng tạo thế giới.

Đáp án cần chọn là: A